Key Chinese Verbs Flashcards Preview

Chinese Grammar > Key Chinese Verbs > Flashcards

Flashcards in Key Chinese Verbs Deck (402):
1


shì

to be

2


yǒu

to have

3


lái

to come

4


dào

to arrive

5


shuō

to speak, to say

6


yào

to want

7


to go

8

出去
chū qù

to go out

9


huì

to be able to

10


guò

to pass, to cross

11


kàn

to look at, to watch

12


xiǎng

to think

13


zuò

to make, to do

14


yòng

to use

15


xué

to study, to learn

16


jìn

to enter

17


kāi

to open

18


guān

to close

19


dòng

to move

20


zhǎng

to grow

21


wèn

to ask

22


gěi

to give

23

知道
zhī dào

to know

24


zǒu

to walk

25


jiàn

to see, to meet

26


děng

to wait

27


jiāo

to teach

28

开始
kāi shǐ

to start

29


chī

to eat

30


to drink

31


xiě

to write

32


jiā

to add

33


zhù

to live (in a place)

34


ài

to love

35


tīng

to listen

36


mǎi

to buy

37


to read

38


huó

to live, to be alive

39

感觉
gǎn jué

to feel

40


xiào

to laugh

41

相信
xiāng xìn

to believe

42


jiào

to cry out, to call

43

认为
rèn wéi

to think that

44

认识
rèn shi

to recognize

45


to hit

46


huà

to draw

47

告诉
gào su

to tell

48


dài

to bring

49

需要
xū yào

to need

50


to raise, to lift

51


fǎn

to turn over

52

睡觉
shuì jiào

to sleep

53


ràng

to allow

54

保护
bǎo hù

to protect

55


dǒng

to understand

56


wán

to play

57


fàng

to put

58

做工
zuò gōng

to work

59

喜欢
xǐ huān

to like

60


zhǎo

to look for

61


shì

to try

62


gǎi

to change

63


to hold, to take

64


chàng

to sing

65


huā

to spend

66

跳舞
tiào wǔ

to dance

67


qǐng

to invite, to ask

68


to remember, to record

69


to die

70


zuò

to sit

71

坐下
zuò xià

to sit down

72

旅行
lǚ xíng

to travel

73


to pull

74

做饭
zuò fàn

to cook

75


qiē

to cut

76

焚烧
fén shāo

to burn

77


fēi

to fly

78

聊天
liáo tiān

to chat

79


sòng

to send

80


shōu

to receive, to accept

81

练习
liàn xí

to practice

82


rēng

to throw

83

支持
zhī chí

to support

84


xuǎn

to choose

85

准备
zhǔn bèi

to prepare

86


mài

to sell

87

出生
chū shēng

to be born

88


bāo

to cover, to wrap

89

介绍
jiè shào

to introduce

90

担心
dān xīn

to worry

91


tuī

to push

92

成为
chéng wéi

to become

93

完成
wán chéng

to finish

94

变成
biàn chéng

to change into

95

失败
shī bài

to fail

96


tán

to talk, to discuss

97


tíng

to stop

98


shā

to kill

99

帮助
bāng zhù

to help

100


pǎo

to run

101

忘记
wàng jì

to forget

102


yíng

to win

103

结束
jié shù

to end, to finish

104


hèn

to hate

105

生病
shēng bìng

to fall ill

106


to wash

107


chá

to research

108

休息
xiū xi

to rest

109


kǎo

to test

110

上 (楼)
shàng (lóu)

to go up (stairs)

111

下 (楼)
xià (lóu)

to go down (stairs)

112

回答
huí dá

to answer, to reply

113

拥抱
yōng bào

to hug

114

受伤
shòu shāng

to be injured

115

做梦
zuò mèng

to dream

116


to cry

117

呼吸
hū xī

to breathe

118


to be afraid of (something)

119


zhàn

to stand

120


to push down

121

站起来
zhàn qǐ lái

to stand up

122


gǎn

to dare (to do something)

123

减少
jiǎn shǎo

to reduce

124

成功
chéng gōng

to succeed

125

开车
kāi chē

to drive a car

126


dāi

to stay

127

表演
biáo yǎn

to perform

128


wén

to smell

129

翻译
fān yì

to translate

130


kào

to lean on, to depend upon

131

下雨
xià yǔ

to rain

132

下雪
xià xuě

to snow

133

享受
xiǎng shòu

to enjoy

134

批评
pī píng

to criticize

135


shū

to lose (a game)

136

投票
tóu piào

to vote

137


xiū

to repair

138


huàn

to exchange, to change

139

鼓掌
gǔ zhǎng

to applaud

140

锻炼
duàn liàn

to exercise

141


zhuā

to grab

142


tiào

to jump

143

穿
chuān

to wear

144

推荐
tuī jiàn

to recommend

145


tuō

to take off

146

生气
shēng qì

to get angry

147

决定
jué dìng

to decide

148


yǎng

to raise (a child, a pet)

149


àn

to press

150

按摩
àn mó

to massage

151


jiù

to rescue

152


zhuī

to chase

153


wěn

to kiss

154


to rent

155


shēn

to stretch

156

恢复
huī fù

to recover (from illness)

157


xià

to scare

158

模仿
mó fǎng

to imitate

159

避免
bì miǎn

to avoid

160

说服
shuō fú

to persuade

161

发现
fā xiàn

to discover

162

下载
xià zǎi

to download

163

付钱
fù qián

to pay

164

游泳
yóu yǒng

to swim

165

允许
yǔn xǔ

to permit

166

缺乏
quē fá

to lack

167

结婚
jié hūn

to get married

168

醒来
xǐng lái

to wake up

169

安慰
ān wèi

to comfort

170

解决 (问题)
jiě jué (wèn tí)

to solve (a problem)

171

希望
xī wàng

to hope

172

出汗
chū hàn

to sweat

173

打扫
dǎ sǎo

to clean, to sweep

174

习惯
xí guàn

to get used to

175


chuī

to blow

176

包括
bāo kuò

to include

177

吵架
chǎo jià

to quarrel

178

浪费
làng fèi

to waste

179

估计
gū jì

to estimate

180

缓解
huǎn jiě

to alleviate

181

喊叫
hǎn jiào

to shout

182

承诺
chéng nuò

to promise

183


yǎo

to bite

184


to climb

185

录 (声音)
lù shēng yīn

to record (a sound)

186

纠正
jiū zhèng

to correct

187

设计
shè jì

to design

188

发明
fā míng

to invent

189

返回
fǎn huí

to return, to come back

190

碰 (东西)
pèng (dōng xi)

to bump into (something)

191

犯罪
fàn zuì

to commit a crime

192

惩罚
chéng fá

to punish

193

满足
mǎn zú

to be satisfied

194

签署
qiān shǔ

to sign

195

挑战
tiǎo zhàn

to challenge

196

怀孕
huái yùn

to get pregnant

197

宣布
xuān bù

to announce

198

戒 (酒,毒品)
jiè (jiǔ, dú pǐn)

to give up (alcohol, drugs)

199

提供
tí gōng

to provide

200

限制
xiàn zhì

to restrict

201

代表
dài biǎo

to represent

202

to be


shì

203

to have


yǒu

204

to come


lái

205

to arrive


dào

206

to speak, to say


shuō

207

to want


yào

208

to go


209

to go out

出去
chū qù

210

to be able to


huì

211

to pass, to cross


guò

212

to look at, to watch


kàn

213

to think


xiǎng

214

to make, to do


zuò

215

to use


yòng

216

to study, to learn


xué

217

to enter


jìn

218

to open


kāi

219

to close


guān

220

to move


dòng

221

to grow


zhǎng

222

to ask


wèn

223

to give


gěi

224

to know

知道
zhī dào

225

to walk


zǒu

226

to see, to meet


jiàn

227

to wait


děng

228

to teach


jiāo

229

to start

开始
kāi shǐ

230

to eat


chī

231

to drink


232

to write


xiě

233

to add


jiā

234

to live (in a place)


zhù

235

to love


ài

236

to listen


tīng

237

to buy


mǎi

238

to read


239

to live, to be alive


huó

240

to feel

感觉
gǎn jué

241

to laugh


xiào

242

to believe

相信
xiāng xìn

243

to cry out, to call


jiào

244

to think that

认为
rèn wéi

245

to recognize

认识
rèn shi

246

to hit


247

to draw


huà

248

to tell

告诉
gào su

249

to bring


dài

250

to need

需要
xū yào

251

to raise, to lift


252

to turn over


fǎn

253

to sleep

睡觉
shuì jiào

254

to allow


ràng

255

to protect

保护
bǎo hù

256

to understand


dǒng

257

to play


wán

258

to put


fàng

259

to work

做工
zuò gōng

260

to like

喜欢
xǐ huān

261

to look for


zhǎo

262

to try


shì

263

to change


gǎi

264

to hold, to take


265

to sing


chàng

266

to spend


huā

267

to dance

跳舞
tiào wǔ

268

to invite, to ask


qǐng

269

to remember, to record


270

to die


271

to sit


zuò

272

to sit down

坐下
zuò xià

273

to travel

旅行
lǚ xíng

274

to pull


275

to cook

做饭
zuò fàn

276

to cut


qiē

277

to burn

焚烧
fén shāo

278

to fly


fēi

279

to chat

聊天
liáo tiān

280

to send


sòng

281

to receive, to accept


shōu

282

to practice

练习
liàn xí

283

to throw


rēng

284

to support

支持
zhī chí

285

to choose


xuǎn

286

to prepare

准备
zhǔn bèi

287

to sell


mài

288

to be born

出生
chū shēng

289

to cover, to wrap


bāo

290

to introduce

介绍
jiè shào

291

to worry

担心
dān xīn

292

to push


tuī

293

to become

成为
chéng wéi

294

to finish

完成
wán chéng

295

to change into

变成
biàn chéng

296

to fail

失败
shī bài

297

to talk, to discuss


tán

298

to stop


tíng

299

to kill


shā

300

to help

帮助
bāng zhù

301

to run


pǎo

302

to forget

忘记
wàng jì

303

to win


yíng

304

to end, to finish

结束
jié shù

305

to hate


hèn

306

to fall ill

生病
shēng bìng

307

to wash


308

to research


chá

309

to rest

休息
xiū xi

310

to test


kǎo

311

to go up (stairs)

上 (楼)
shàng (lóu)

312

to go down (stairs)

下 (楼)
xià (lóu)

313

to answer, to reply

回答
huí dá

314

to hug

拥抱
yōng bào

315

to be injured

受伤
shòu shāng

316

to dream

做梦
zuò mèng

317

to cry


318

to breathe

呼吸
hū xī

319

to be afraid of (something)


320

to stand


zhàn

321

to push down


322

to stand up

站起来
zhàn qǐ lái

323

to dare (to do something)


gǎn

324

to reduce

减少
jiǎn shǎo

325

to succeed

成功
chéng gōng

326

to drive a car

开车
kāi chē

327

to stay


dāi

328

to perform

表演
biáo yǎn

329

to smell


wén

330

to translate

翻译
fān yì

331

to lean on, to depend upon


kào

332

to rain

下雨
xià yǔ

333

to snow

下雪
xià xuě

334

to enjoy

享受
xiǎng shòu

335

to criticize

批评
pī píng

336

to lose (a game)


shū

337

to vote

投票
tóu piào

338

to repair


xiū

339

to exchange, to change


huàn

340

to applaud

鼓掌
gǔ zhǎng

341

to exercise

锻炼
duàn liàn

342

to grab


zhuā

343

to jump


tiào

344

to wear

穿
chuān

345

to recommend

推荐
tuī jiàn

346

to take off


tuō

347

to get angry

生气
shēng qì

348

to decide

决定
jué dìng

349

to raise (a child, a pet)


yǎng

350

to press


àn

351

to massage

按摩
àn mó

352

to rescue


jiù

353

to chase


zhuī

354

to kiss


wěn

355

to rent


356

to stretch


shēn

357

to recover (from illness)

恢复
huī fù

358

to scare


xià

359

to imitate

模仿
mó fǎng

360

to avoid

避免
bì miǎn

361

to persuade

说服
shuō fú

362

to discover

发现
fā xiàn

363

to download

下载
xià zǎi

364

to pay

付钱
fù qián

365

to swim

游泳
yóu yǒng

366

to permit

允许
yǔn xǔ

367

to lack

缺乏
quē fá

368

to get married

结婚
jié hūn

369

to wake up

醒来
xǐng lái

370

to comfort

安慰
ān wèi

371

to solve (a problem)

解决 (问题)
jiě jué (wèn tí)

372

to hope

希望
xī wàng

373

to sweat

出汗
chū hàn

374

to clean, to sweep

打扫
dǎ sǎo

375

to get used to

习惯
xí guàn

376

to blow


chuī

377

to include

包括
bāo kuò

378

to quarrel

吵架
chǎo jià

379

to waste

浪费
làng fèi

380

to estimate

估计
gū jì

381

to alleviate

缓解
huǎn jiě

382

to shout

喊叫
hǎn jiào

383

to promise

承诺
chéng nuò

384

to bite


yǎo

385

to climb


386

to record (a sound)

录 (声音)
lù shēng yīn

387

to correct

纠正
jiū zhèng

388

to design

设计
shè jì

389

to invent

发明
fā míng

390

to return, to come back

返回
fǎn huí

391

to bump into (something)

碰 (东西)
pèng (dōng xi)

392

to commit a crime

犯罪
fàn zuì

393

to punish

惩罚
chéng fá

394

to be satisfied

满足
mǎn zú

395

to sign

签署
qiān shǔ

396

to challenge

挑战
tiǎo zhàn

397

to get pregnant

怀孕
huái yùn

398

to announce

宣布
xuān bù

399

to give up (alcohol, drugs)

戒 (酒,毒品)
jiè (jiǔ, dú pǐn)

400

to provide

提供
tí gōng

401

to restrict

限制
xiàn zhì

402

to represent

代表
dài biǎo