Times Flashcards Preview

Japanese > Times > Flashcards

Flashcards in Times Deck (21)
Loading flashcards...
1

2 o'clock

Ni ji

2

3 o'clock

San ji

3

Four o'clock

Yo ji

4

5 o'clock

Go ji

5

6 o'clock

Roku ji

6

7 o'clock

Shichi ji

7

8 o'clock

Hachi ji

8

9 o'clock

Ku ji

9

10 o'clock

Juu ji

10

11 o'clock

Juu ichi ji

11

12 o'clock

Juu ni ji

12

5 minutes past

Go fun

13

10 minutes

Juppun

14

15 minutes

Juu go fun

15

20 minutes

Ni juppun

16

35 minutes

San juu go fun

17

40 minutes

Yon juppun

18

45 minutes

Yon juu go fun

19

50 minutes

Go juppun

20

55 minutes

Go juu go fun

21

1 o'clock

Ichi ji