Survival Chinese - Set 1 Flashcards Preview

Survival Chinese > Survival Chinese - Set 1 > Flashcards

Flashcards in Survival Chinese - Set 1 Deck (45):
1

Thank you, Thanks

谢谢
xiè xiè

2

You're welcome

不客气
bú kè qì

3

you


4

he, him


5

she, her


6

I


7

we, us

我们
wǒ men

8

they, them

他们
tā men

9

you, you all, you guys

你们
nǐ men

10

yes


shì

11

No, thank you

不,谢谢
bù, xiè xiè

12

to speak, to talk

说,告诉
shuō ,gào sù

13

What?

什么?
shén me?

14

Please


qǐng

15

I don't speak English

我不会讲英文
wǒ bú huì jiǎng yīng wén

16

Hello

你好
nǐ hǎo

17

Goodbye

再见
zài jiàn

18

Do you speak English?

你会讲英文吗?
nǐ huì jiǎng yīng wén ma?

19

the bathroom

浴室
yù shì

20

man

男人
nán rén

21

woman

女人
nǚ rén

22

What is your name?

你叫什么名字?
nǐ jiào shén me míng zi?

23

very


hěn

24

I like ___

我喜欢...
wǒ xǐ huān ...

25

I love ____

我爱...
wǒ ài ...

26

to learn

学习
xué xí

27

I'm sorry

对不起
duì bú qǐ

28

one, two, three, four, five

一,二,三,四,五
yī ,èr ,sān ,sì ,wǔ

29

six, seven, eight, nine, ten

六,七,八,九,十
liù ,qī ,bā ,jiǔ ,shí

30

How many?

多少个?
duō shǎo gè ?

31

How much?

多少?
duō shǎo ?

32

How are you?

你好吗?
nǐ hǎo ma ?

33

his (m.)

他的
tā de

34

her (f.)

她的
tā de

35

their (pl.)

他们的
tā men de

36

your(s)

你的
nǐ de

37

our

我们的
wǒ men de

38

my

我的
wǒ de

39

me


40

good


hǎo

41

bad


huài

42

Be Careful!

小心!
xiǎo xīn !

43

Good morning

早上好
zǎo shàng hǎo

44

Good afternoon

下午好
xià wǔ hǎo

45

Good night

晚安
wǎn ān