Survival Chinese - Set 2 Flashcards Preview

Survival Chinese > Survival Chinese - Set 2 > Flashcards

Flashcards in Survival Chinese - Set 2 Deck (51):
1

to want

想要
xiǎng yào

2

I want . . . .

我想要...
wǒ xiǎng yào ...

3

to understand

了解
liáo jiě

4

I don´t understand

我不明白
wǒ bù míng bái

5

there

那里
nà lǐ

6

here

这里
zhè lǐ

7

this


zhè

8

this one

这个
zhè gè

9

that


10

that one

那个
nà gè

11

these

这些
zhè xiē

12

those

那些
nà xiē

13

restaurant

餐厅
cān tīng

14

phone

电话
diàn huà

15

or


huò

16

It's nice to meet you

很高兴认识你
hěn gāo xìng rèn shí nǐ

17

My name is . . .

我的名字是。 。 。
wǒ de míng zì shì 。 。 。

18

I'm lost

我迷路了
wǒ mí lù le

19

girl

女孩
nǚ hái

20

boy

男孩
nán hái

21

child, kid

小孩
xiǎo hái

22

children, kids

小孩们
xiǎo hái men

23

friend

朋友
péng yǒu

24

food

食物
shí wù

25

breakfast

早餐
zǎo cān

26

lunch

午餐
wǔ cān

27

dinner

晚餐
wǎn cān

28

And you?, How about you?

你呢?
nǐ ne ?

29

The United States of America (USA)

美国
měi guó

30

a lot

很多
hěn duō

31

a little bit

一点点
yī diǎn diǎn

32

internet

因特网
yīn tè wǎng

33

with


tóng

34

well


hǎo

35

to say, to tell

说,告诉
shuō ,gào sù

36

to go


37

to come


lái

38

to leave

离开
lí kāi

39

to eat


chī

40

to drink


41

to take


dài

42

to give


gěi

43

of, from

在...的,从
zài ...de ,cóng

44

but


dàn

45

danger

危险
wēi xiǎn

46

yesterday

昨天
zuó tiān

47

tomorrow

明天
míng tiān

48

today

今天
jīn tiān

49

to have


yǒu

50

I have, I've got

我有
wǒ yǒu

51

Do you have ____?

你有...吗?
nǐ yǒu ...ma ?