Survival Chinese - Set 4 Flashcards Preview

Survival Chinese > Survival Chinese - Set 4 > Flashcards

Flashcards in Survival Chinese - Set 4 Deck (44):
1

easy

容易
róng yì

2

difficult, hard

难的
nán de

3

bus

公交车
gōng jiāo chē

4

one-hundred, two-hundred, three-hundred

一百,二百,三百
yī bǎi ,èr bǎi ,sān bǎi

5

one-thousand, two.thousand, three-thousand

一千,二千,三千
yī qiān ,èr qiān ,sān qiān

6

one million

一百万
yī bǎi wàn

7

one billion

十亿
shí yì

8

to read

阅读
yuè dú

9

to be


shì

10

to ask (a question)


wèn

11

to ask for

要求
yāo qiú

12

to answer, to respond

回复,回答
huí fù ,huí dá

13

answer

答案
dá àn

14

time

时间
shí jiān

15

one time

一度,一次
yī dù ,yī cì

16

five times

五次
wǔ cì

17

twice

两次
liǎng cì

18

the next

下个
xià gè

19

better than

比...更好
bǐ ...gèng hǎo

20

the best

最好
zuì hǎo

21

worse

更坏
gèng huài

22

the worst

最差
zuì chà

23

teacher

教师
jiào shī

24

student

学生
xué shēng

25

son

儿子
ér zi

26

daughter

女儿
nǚ ér

27

brother

兄弟
xiōng dì

28

sister

姐妹
jiě mèi

29

siblings

兄弟姐妹
xiōng dì jiě mèi

30

school

学校
xué xiào

31

high school

中学
zhōng xué

32

university, college

大学,学院
dà xué ,xué yuàn

33

family

家庭
jiā tíng

34

father, dad

父亲,爸爸
fù qīn ,bà bà

35

mother, mom

母亲,妈妈
mǔ qīn ,mā mā

36

parents

父母
fù mǔ

37

husband

丈夫
zhàng fū

38

wife

妻子
qī zǐ

39

happy

快乐
kuài lè

40

sad, unhappy

悲伤地,不高兴的
bēi shāng de,bú gāo xìng de

41

handsome, good-looking

英俊,好看
yīng jùn,hǎo kàn

42

pretty

漂亮的
piào liàng de

43

cute

可爱的
kě ài de

44

ugly

丑陋的
chǒu lòu de